Školská jedáleň

Školská jedáleň

M.R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
IČO: 37812416

Informácie o inštitúcii Školská jedáleň

Organizácia pod obchodným názvom Školská jedáleň bola zaradená do siete škôl
a školských zariadení dňom 01. júla 2002 ako samostatný právny subjekt so sídlom na
Ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach. Založená bola zriaďovacou listinou Mestom Vrútky
a zapísaná do obchodného registra Štatistickým úradom SR dňa 14. 07. 2002 v Žiline.
Predmetom činnosti podľa SK NEW Revue 2 sú Školské a študentské jedálne, forma
hospodárenia mestská rozpočtová organizácia.
Subjekt Školskej jedálne sa nachádza v jednom objekte Základnej školy s materskou
školou na Ulici M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky. Celková prenajatá plocha je 553 m².
Sme situovaný takmer v centre mesta s dobrými prístupovými cestami pre mestskú
hromadnú dopravu a s možnosťou parkovania. K právnemu subjektu patrí aj ďalšia
prevádzka materskej školy Výdajná školská jedáleň na Ul. 1. Československej brigády
vo Vrútkach. Školská jedáleň zamestnáva jedenásť fyzických osôb, z toho jeden
štatutárny zástupca organizácie s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, jeden
zástupca so vzdelaním diétnej sestry, hlavnú kuchárku so stredoškolským vzdelaním
s maturitou, tri kuchárky so stredoškolským odborným vzdelaním, dve zaučené
kuchárky so stredoškolským vzdelaním s maturitou a dve zaučené kuchárky s odbornou
spôsobilosťou.
Výrobná schopnosť podniku je daná kapacitou 620 denne pripravovaných jedál.
Je využívaná takmer na 70 %. Denne sa pripravuje takmer 500 jedál pre rôzne kategórie
stravníkov kam zaraďujeme žiakov Základnej školy, materskej školy, zamestnancov
Základnej umeleckej školy, Centra voľného času, dôchodcov mesta Vrútky v rámci
sociálnej činnosti a iných stravníkov. Rozvoz obedov občanom zdravotne odkázaným
zabezpečuje Mesto Vrútky prostredníctvom súkromnej firmy Orion.

S kým môžete prísť do kontaktu?

Zoznam pracovníkov

Mgr. Mariana Ščurová-štatutárny zástupca, riaditeľka

Ivana Stloukalová-zástupkyňa riaditeľky

Anna Ondáková-hlavná kuchárka

Ludmila Vtáčiková-kuchárka

Dagmar Ďurdíková-kuchárka

Vierka Kubíková-kuchárka

Vierka Kršková-zaučená kuchárka

Andrea Rošková-zaučená kuchárka

Vierka Majerčíková-zaučená kuchárka

Jana Domanická-zaučená kuchárka

Anna Janúchová-zaučená kuchárka

Kde nás nájdete?

Zobrazit